Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

FAQ

Het doel van het Label is om initiatieven te belonen van organisaties die zich ertoe verbinden en concreet erin slagen om hun milieu-impact te verminderen, en om deze organisaties te promoten. Leefmilieu Brussel zet de gelabelde organisaties dus in de schijnwerpers via diverse communicatiekanalen:

Felicitaties voor de gelabelde organisaties tijdens de officiële uitreikingsceremonie van de labels die 1 à 2 keer per jaar plaatsvindt (link: https://www.ecodyn.brussels/newsleed/milieubeheer-rendeert/?lang=nl)

Eenmaal deze termijn is verstreken, wordt het dossier gearchiveerd en moet u een nieuw dossier aanmaken om een aanvraag voor een Label te kunnen indienen. De reeds ingevulde gegevens gaan echter niet verloren en zullen automatisch terugkeren in het volgende aangemaakte dossier dat aan de meest recente versie van het Referentiekader gekoppeld zal zijn.

Na het invullen van de informatie over het profiel van de organisatie, de activiteiten en de specifieke kenmerken van de site wordt het referentiekader zo veel mogelijk aangepast aan de context van de organisatie. Het is echter moeilijk om dit volledig erop af te stemmen. Een goede praktijk wordt beschouwd als ‘niet van toepassing’ als de organisatie er vanuit technisch oogpunt niet aan kan voldoen. In dat geval wordt gevraagd om uw argumenten te geven in het vakje voor opmerkingen zodat de verificateur er rekening mee kan houden bij de beoordeling van uw dossier. Let op, ‘niet van toepassing’ betekent niet dat uw organisatie deze goede praktijk niet wil implementeren. Als het technisch mogelijk is om dit te doen, maar als uw organisatie daartoe nog geen maatregelen heeft genomen, dan is de actie van toepassing, maar is de realisatiegraad nul (0%).

De coördinator van het Label kan via de tab ‘Mijn onderneming’ de naam en de gegevens van de directie veranderen. Daarna moet het inschrijvingsformulier opnieuw geüpload worden (link: https://apply.ecodyn.brussels/samples/inscription_nl.pdf ), ondertekend door de nieuwe directie.

Breng de Helpdesk hiervan op de hoogte wanneer een account moet worden verwijderd, bijvoorbeeld als de persoon de organisatie verlaten heeft of niet langer meewerkt aan de labeling.

In de rubriek ‘Mijn onderneming’ kunt u bijkomende accounts creëren door te klikken op ‘Voeg een dossierbeheerder toe’ (onderaan de pagina).

Vervolgens selecteert u in de lijst van vestigingen de vestiging waarover het gaat en wijzigt u het veld ‘Dossierbeheerder van de labeling’ door hier de naam van de nieuwe beheerder in te voeren.

Breng de Helpdesk op de hoogte (via een bericht op het platform of via info@ecodyn.brussels) en deze zal het nodige doen voor het platform. Vanuit de kandidaat-organisatie moet de nieuwe coördinator van het Label het inschrijvingsformulier opnieuw printen (link: https://apply.ecodyn.brussels/samples/inscription_nl.pdf), invullen met zijn gegevens als coördinator van het Label en laten ondertekenen door een wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie, scannen en vervolgens opnieuw uploaden op het platform.

Het European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK) is een organisatie van de Europese Unie die Europese bedrijven wil helpen om efficiënt om te gaan met hulpbronnen (energie, materialen en water).

De website (https://www.resourceefficient.eu/nl) biedt daarvoor allerlei instrumenten en inlichtingen. U vindt er onder meer commerciële modellen uit de circulaire economie om van afvalbeheer een rendabele activiteit te maken.

Het internationale label Groene Sleutel is een milieukeurmerk dat jaarlijks wordt uitgereikt door de organisatie Teragir. Het wordt toegekend aan toeristische voorzieningen, hotels, gastenkamers, jeugdherbergen, campings, congrescentra en attracties, op basis van evaluatiecriteria op het vlak van algemeen milieubeheer en het beheer van afval, water, energie, groen, voeding, milieueducatie, mobiliteit, enz.

De twee labels zijn dus complementair en het Green Key Label kan een springplank zijn naar het Label Ecodynamische Onderneming.

De Green Key accommodaties in Brussel staan op de website van Visit Brussels: https://visit.brussels/nl/article/green-key

Het Label Ecoschools is een internationaal keurmerk voor duurzame scholen, georganiseerd door FEE (Foundation for Environmental Education). Het geeft een erkenning voor inspanningen van scholen op het gebied van milieueducatie en milieubeheer en is 2 jaar geldig.

De twee labels zijn dus complementair en Ecoschools kan een springplank zijn naar het Label Ecodynamische Onderneming.

Voor meer info: https://leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/natuur-en-milieueducatie/het-eco-schools-label/wat-het-eco-schools-label

Het Good Food Label is ook een initiatief van Leefmilieu Brussel voor de ondersteuning en begeleiding van restaurants en winkels die een duurzaam beleid willen voeren. Dit Label heeft 3 niveaus (een, twee of drie koksmutsen) en is 3 jaar geldig. Het erkent handelszaken die:

 • lokale en seizoensproducten gebruiken;
 • alternatieven voor dierlijke eiwitten gebruiken;
 • inkopen bij een producent die het milieu respecteert;
 • voedselverspilling tot een minimum beperken.

Het Good Food Label kijkt dus naar de inhoud van de menu’s, terwijl het Label Ecodynamische Onderneming vooral geïnteresseerd is in het beheer van de infrastructuur, de mobiliteit van de partners, enz.

De handelszaken met het Good Food Label zijn te vinden op de portaalsite van Good Food.

Om het Label Ecodynamische Onderneming in de wacht te slepen, moet u een kandidatuur indienen op een online platform.

De kandidaat-organisatie schrijft zich in, vult haar profiel in en wordt verzocht om een kandidatuurdossier op te maken voor zijn vestiging waarin alle goede milieupraktijken vermeld worden, die de kandidaat geïmplementeerd heeft.

Het kandidatuurdossier moet binnen de 18 maanden na de creatie van het dossier voor de vestiging klaar zijn.

Voor de wettelijke verplichtingen en de verplichte goede praktijken moet de kandidaat bewijsstukken opladen in het platform. Eenmaal het dossier klaar en verzonden is, wordt het vervolgens geverifieerd. Hierbij zullen er bewijsstukken worden opgevraagd voor een willekeurig aantal goede praktijken, waarvan de kandidaat heeft aangegeven dat deze geïmplementeerd werden. Tenzij het om een uitzonderlijke situatie gaat, neemt het hele verificatieproces niet meer dan 4 maanden in beslag.

Na het dossier gecontroleerd en gevalideerd te hebben, ontvangt de kandidaat zijn Label en zijn licentiemet een, twee of drie sterren met vermelding van de datum waarop hij het label behaalde.

Het Label beloont de milieuprestatie van de organisatie op het moment dat ze zich kandidaat stelt. Het heeft geen vaste geldigheidstermijn, maar het staat de organisatie vrij om op elk moment opnieuw een kandidatuur in te dienen met het oog op een actualisering van haar Label. Bijvoorbeeld als ze ook erkend wil worden voor de nieuwe initiatieven die ze intussen ondernomen zou hebben. Er is geen verplichting tot vernieuwing, de organisatie kan geheel op eigen tempo verder vooruitgang boeken.

Meer info? Lees de “Uw kandidatuur indienen – Stap voor stap” gids.

Het Label Ecodynamische Onderneming beloont en moedigt bedrijven, verenigingen en Brusselse instellingen aan, die stappen ondernemen om de impact van de bedrijfsactiviteit op het leefmilieu te verkleinen. Het gaat om een officiële en gratis erkenning.

Het Label valoriseert het ecobeheer en dat met name op het vlak van afvalbeheer en -preventie, rationeel energiegebruik, mobiliteitsbeheer bij werknemers, enz. De geleverde inspanningen worden symbolisch weergegeven in de vorm van een trap met drie treden, goed voor een, twee of drie sterren.

Het label beloont geen eco-producten of eco-diensten. Het evalueert het milieu-aspect van uw kernactiviteiten niet. Het doel is om de manier te evalueren waarop de organisatie haar activiteiten uitvoert, niet de activiteit zelf.

Het Label werd in mei 1999 gelanceerd en werd in februari 2018 grondig herzien. Het wordt gecoördineerd door de gewestelijke overheidsdienst Leefmilieu Brussel.

Leefmilieu Brussel organiseert regelmatig infosessies voor organisaties die met een ecodynamische aanpak willen starten. Samen met de infosessies worden ook workshops aangeboden om de kandidaten te helpen bij de opmaak van hun kandidatuurdossier.

Elke sessie bestaat daarom uit twee delen:

 • Infosessie (1u30) – Toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het label: een presentatie van het Label Ecodynamische Onderneming (wijzigingen en nieuwigheden), het doelpubliek, de voordelen, de aanvraagprocedure, de evaluatiecriteria, de ondersteuningdie beschikbaar is voor de kandidaten
 • Workshop (1u30) – Gereserveerd voor kandidaten die reeds bezig zijn met de opmaak van hun dossier in het platform: de inhoud van de workshop is in het registratieformulier opgenomen. De inhoud zal wellicht verschillen van de ene sessie tot de andere, afhankelijk van de behoeften van de kandidaten. Het formulier laat u toe om onderwerpen voor te stellen die u wilt bespreken.
 • De data van de volgende infosessies staan in de rubriek Opleidingen van deze website.

Het Label is volledig gratis, er wordt geen enkele kost aangerekend tijdens het proces van de labelaanvraag. De implementatie van milieubeheersmaatregelen kan weliswaar een bepaalde investeringskost voor de organisatie met zich meebrengen, maar de vermindering van het water-, elektriciteits- of brandstofverbruik kan eveneens besparingen op middellange of lange termijn opleveren. Daarnaast kunt u als deelnemer aan het Label Ecodynamische Onderneming gebruikmaken van gratis diensten: infosessies, workshops, direct contact met de Helpdesk en diverse tools voor milieubeheer.

Elk kandidatuurdossier voor het Label dat wordt opgemaakt na aanvraag van de labeling, maakt het voorwerp uit van een verificatie door de verificateur. Deze bezorgt zijn verificatierapport aan Leefmilieu Brussel dat in fine beslist om de organisatie al dan niet het Label toe te kennen.

De door de verificateur verrichte verificatie kan uit twee zaken bestaan :

 • een zogenaamde administratieve verificatie;
 • een audit ter plaatse.

De administratieve verificatie gebeurt op basis van bewijsstukken die via het referentiekader gevraagd worden.

Volgende zaken zullen daarbij gecontroleerd worden:

 • de volledigheid en de correctheid van de beschrijving van de activiteiten die op de vestiging worden uitgevoerd;
 • alle bewijsstukken die verband houden met de wettelijke verplichtingen die in het referentiekader opgenomen werden en die van toepassing zijn op het onderzochte dossier;
 • alle verplichte goede praktijken;
 • een bepaald aantal goede praktijken, waarvan de kandidaat aangeeft dat ze geïmplementeerd werden.

Als de verificateur van mening is dat de bewijsstukken niet relevant of niet in overeenstemming zijn met het referentiekader, of als de berekening van de realisatiegraad van een of meerdere praktijken hem onjuist lijken, kan hij om nadere toelichtingen en verduidelijking vragen. Verder heeft hij eveneens de mogelijkheid om aanvullende goede praktijken en de hiermee verband houdende bewijsstukken te verifiëren.

Voorts zal er ambtshalve een audit ter plaatse uitgevoerd worden voor 25% van de ingediende kandidatuurdossiers. De respectievelijke dossiers zullen willekeurig uitgekozen worden. De kandidaat wordt  van de audit verwittigd en er wordt binnen de 4 weken een datum vastgelegd met de verificateur.

Voor meer informatie, verwijzen we naar het reglement van het label: http://www.ecodyn.brussels/wp-content/uploads/2020/05/REGL_20200520_Ecodyn_NL.pdf

Het Label Ecodynamische Onderneming evalueert de aanpak inzake milieubeheer van de kandidaat door de acties die de kandidaat implementeert om zijn milieu-impact te verminderen te vergelijken met het geheel van acties die de kandidaat zou kunnen invoeren in het ideale geval (die dus van toepassing zijn op de organisatie).

Voor deze vergelijking gebruikt het Label een objectief en transparant referentiekader, dat is aangepast aan het profiel van de kandidaat. Het referentiekader is een database bestaande uit een geheel van wettelijke milieuverplichtingen en goede milieubeheerpraktijken binnen 8 milieuthema’s. Aan elke goede praktijk wordt een gewicht toegekend dat is berekend op basis van het vermogen om de milieu-impact van de kandidaat-organisatie te verminderen. Dit gewicht correspondeert met een bepaald aantal punten. De som van al deze punten vormt de globale score van de organisatie.

De verplichte goede praktijken en wettelijke verplichtingen maken geen deel uit van deze berekening aangezien de wettelijke conformiteit nodig is om een dossier te kunnen indienen.

Het Label beloont de kandidaat door hem een, twee of drie sterren toe te kennen in functie van zijn algemeen resultaat.

1 Ster (score ≥50%): Uw organisatie is begonnen met het uitrollen van milieubeheermaatregelen en is op goede weg. Doe zo voort en u zult nog een tweede of een derde ster in de wacht kunnen slepen.
2 Sterren (65% ≤ score < 80%): U houdt zich actief bezig met uw milieubeheer.
3 Sterren (score ≥ 80%): U geeft het goede voorbeeld op milieubeheervlak. Blijf innoveren en op die manier tonen, hoe het moet.

Het Label is van toepassing op een vestiging van de organisatie. Organisaties met meerdere vestigingen kunnen een Label voor elk van hun vestigingen aanvragen.

Een vestiging wordt gedefinieerd als: een entiteit die overeenstemt met een plaats die door een bedrijf gebruikt wordt alsook met alle voorzieningen, elke infrastructuur en alle materiaal op die plaats, en waar dat bedrijf een beheerverantwoordelijkheid heeft inzake activiteiten, producten of diensten.

Het logo van het Label Ecodynamische Onderneming mag alleen worden gebruikt voor het adres en de activiteiten van de gelabelde vestiging(en). Het is van groot belang dat er bij het publiek geen verwarring heerst tussen de gelabelde en de niet-gelabelde vestigingen.

Alle activiteiten op de vestiging moeten meetellen voor het verkrijgen van het label.

Het Label Ecodynamische Onderneming, ISO14001 en EMAS zijn verschillende certificeringen.

Het Label Ecodynamische Onderneming erkent de milieuprestaties van de kandidaat door de implementatie en handhaving van goede praktijken op ecobeheervlak.ISO14001 en EMAS richten zich op het opzetten van een milieumanagementsysteem.

Het is daarom niet mogelijk om EMAS of ISO 14001 gecertificeerde organisaties automatisch te erkennen binnen het Label Ecodynamische Onderneming. Maar EMAS of ISO 14001 gecertificeerd zijn zal uw voortgang binnen het Label Ecodynamische Onderneming vergemakkelijken, vooral omdat bepaalde wettelijke verplichtingen en goede praktijken niet geverifieerd hoeven te worden. Het platform zal vragen om het certificaat te uploaden en zal automatisch bepaalde wettelijke verplichtingen en goede praktijken valideren op basis van het geleverde certificaat.

Onder de goede praktijken in milieubeheer die het Label erkent, zijn er inderdaad ook praktijken die eveneens vereist zijn voor de EMAS- of ISO14001-certificering. Het omgekeerde is ook waar: het Label Ecodynamische Onderneming is een eerste stap richting EMAS of ISO 14001.

Het Label onderging in 2018 een hele transformatie en de gehanteerde evaluatiecriteria zijn niet meer dezelfde als vroeger. Dus als u het Label Ecodynamische Onderneming wilt behalen, dient u zich opnieuw kandidaat te stellen voor het Label door een nieuw kandidatuurdossier aan te maken op het platform van het Label. U mag er echter van op aan dat zowel de oude als de nieuwe versie van het Label de ondernomen milieu-initiatieven zullen valoriseren. Concreet wil dat zeggen dat alles wat u voordien al ondernam, ook in de nieuwe editie van het Label gewaardeerd zal worden.

Ja, u mag het logo dat u door Leefmilieu Brussel werd toegestuurd en dat de datum preciseert waarop u uw Label behaalde, voor de specifiek gelabelde vestiging gebruiken. Als u over meerdere vestigingen beschikt, dient u de vestiging te specificeren waarop het logo van het Label betrekking heeft. Gelieve elke verwarring tussen de gelabelde en de niet-gelabelde vestigingen te vermijden. Het logo van het Label mag niet worden aangebracht op producten of verpakkingen.

Er is ook geen geldigheidstermijn op het Label van toepassing, wat betekent dat u het logo met vermelding van de datum waarop u het behaalde, zolang mag gebruiken als u wenst.