Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Achter de schermen: Interview met het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe

Gepubliceerd op 20-03-2023

Hoe kan een OCMW zich ertoe verbinden de milieu-impact van zijn activiteit te verminderen? Wat zijn de specifieke kenmerken van ecobeheer voor dit soort structuren? Wij gingen op bezoek bij Saida Imzri, preventieadviseur en hoofd interne controle van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe, om te ontdekken hoe sociale actie en ecobeheer kunnen worden gecombineerd!  

Kunt u het OCMW kort voorstellen?

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe moet de toegang tot sociale steun verzekeren voor de inwoners van de gemeente, zodat iedereen zijn leven met de nodige menselijke waardigheid kan leiden. Die steun kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om de toegang tot huisvesting, tot energie, tot gezondheidszorg, maar ook om de inschakeling op de arbeidsmarkt, schuldbemiddeling …

Naast die basisopdrachten staat het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe ook in voor het beheer van een rusthuis, een centrum voor dagverzorging en een centrum voor kortverblijf.

Waarom was het voor u als OCMW belangrijk om u te engageren voor milieubeheer?

Als Brusselse overheidsinstelling voelden we ons rechtstreeks betrokken bij de kwestie van de klimaatverandering en de levenskwaliteit in onze hoofdstad.

We zijn al verschillende jaren bezig met milieubeheer, op aandringen van onze voorzitster Fabienne Henry. Haar betrokkenheid en aanmoedigingen hebben ons altijd gemotiveerd. De stappen om het label te krijgen pasten dus binnen onze ruimere aanpak om de milieuwetgeving na te leven en onze milieuprestatie in haar geheel te verbeteren.

Onze keukens hebben bijvoorbeeld al jarenlang het label GoodFood, wij gebruiken niet langer wegwerpverpakkingen in onze pauzezones of tijdens vergaderingen en milieucriteria maken integraal deel uit van onze overheidsopdrachten. We stellen de milieu-impact van elke dienst of aangekocht product in vraag.

Voert u maatregelen door om een impact te hebben op gemeenteniveau?

Sinds 2021 hebben we inzamelboxen van Recupel ter beschikking gesteld voor het personeel en de gebruikers om hen ervan bewust te maken dat ze lampen en afgedankt klein elektro moeten recycleren en om te voorkomen dat die bij het restafval belanden.

Bovendien organiseert onze cel Energie sinds 2021 gezamenlijke infosessies bij het Sociaal Loket van Sint-Lambrechts-Woluwe (onze antenne in de Roodebeeklaan), waar elke burger informatie kan krijgen over energiebeheer. De deelnemers krijgen heel wat tips om hun water-, gas- en elektriciteitsverbruik te verminderen. En sinds 2022 biedt diezelfde cel ook permanenties aan waar de gebruikers gepersonaliseerd advies over energie kunnen krijgen.

Wij proberen in de mate van het mogelijke ook om onze gebruikers te betrekken bij onze aanpak voor milieubeheer. Zo is er aan het onthaal van de sociale dienst een ideeënbus geïnstalleerd, zodat gebruikers ons hun ideeën of voorstellen kunnen bezorgen om onze aanpak rond milieu nog te verbeteren.

Wat zijn de voordelen van het Label voor uw aanpak rond milieubeheer?

Het label heeft ons geholpen om een methodiek van voortdurende verbetering in te voeren. Zo zorgen we ervoor dat ons interne systeem voor milieubeheer blijft meegaan en maken we er een levend systeem van dat kan evolueren.

Om aan de vereisten van het label te voldoen, zijn we nagegaan welke van onze activiteiten de grootse impact hebben op het milieu en hebben we indicatoren en follow-uptabellen uitgewerkt om die impact te monitoren en onder controle te houden. Zo kregen we een overzicht van ons milieubeheer, en konden we focussen op onze zwakke punten om de nodige verbeteringen door te voeren. We kunnen bijvoorbeeld becijferen hoeveel papier er maandelijks wordt afgedrukt of hoeveel afval we afvoeren.

Dankzij de procedure die we ontwikkeld hebben om het label te verkrijgen konden we ook systematischere reflexen aannemen.

Tot slot beloont het label officieel onze inspanningen en geeft het ons zin om op dat vlak nog een stapje verder te gaan.

Wat zijn de grootste uitdagingen waar u als OCMW tegenaan loopt bij uw milieubeheer?

De vele uiteenlopende diensten en vakgebieden in de OCMW’s vormden een grote uitdaging voor onze aanpak. Je mag niet aarzelen om elke afdeling te betrekken bij de milieueffectanalyse en de zoektocht naar oplossingen om die effecten te beperken. Zo vinden de doorgevoerde acties nadien ook ingang. Door elke afdeling bijvoorbeeld te vragen om een overzicht te maken van haar afval, de elektrische apparatuur waarover ze beschikt of de producten die ze gebruikt, kun je het werk dat bij de inventarisatie komt kijken verdelen en alle teams meekrijgen door hen erbij te betrekken.

Welke projecten staan er nog op stapel op het vlak van milieubeheer?

Op korte termijn willen we de zachte mobiliteit meer aanmoedigen, en in het bijzonder het gebruik van de fiets. De komende maanden leggen we een beveiligde fietsenstalling aan om de moeilijkheden aan te pakken waar fietsers mee te maken krijgen (diefstal, beschadigingen, slecht weer …).

Op middellange termijn willen we voor de werking van onze infrastructuur meer gebruikmaken van hernieuwbare energie door meer zonnepanelen te installeren. We willen ons afvalvolume ook nog verder naar beneden krijgen en erin slagen om biologisch afbreekbaar afval intern te recycleren.

Op lange termijn streven we naar een ISO 14001-certificering. Dat zal ons systeem voor milieubeheer nog eens extra in de verf zetten.

De directie van onze overheidsdienst is overtuigd van de noodzaak om milieuproblemen aan te pakken. Dat moedigt ons aan om onszelf constant te verbeteren.

Welke boodschap wilt u meegeven aan andere OCMW’s of gemeenten die zin hebben om aan de slag te gaan met milieubeheer?

Ga ermee aan de slag. Het kan uw budgetten, de samenhorigheid in uw teams en vooral het milieu alleen maar ten goede komen. Het label Ecodynamische Onderneming is een project dat het goede voorbeeld geeft en waarbij elke werknemer zich betrokken kan voelen en een steentje kan bijdragen.