Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Achter de schermen: Interview met Sibelga

Gepubliceerd op 23-05-2022

Sinds 2004 zijn Bedrijfsvervoerplannen (BVP’s) in het Brussels Gewest verplicht voor elke vestiging met meer dan 100 werknemers, zowel voor publieke als private ondernemingen. Het plan moet om de drie jaar vernieuwd worden en heeft een dubbele doelstelling: enerzijds de impact van het verkeer op de omgeving verminderen en anderzijds de verkeersopstoppingen in de hoofdstad beperken.

Om het BVP te kaderen en praktische maatregelen te verkennen stelden we een aantal vragen aan Sibelga. Ontdek in dit interview hun mobiliteitsstrategie en hoe die samenhangt met de criteria van het label Ecodynamische Onderneming! Hoe zijn zij erin geslaagd? Welke uitdagingen wachten hen voor de toekomst? Sibelga gaf enthousiast antwoord op onze vragen!

  • Kunt u Sibelga even voorstellen?

Sibelga is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij staan ook in voor het beheer van de gemeentelijke openbare verlichting.

Overigens begeleidt Sibelga aan de hand van uiteenlopende openbare opdrachten overheidsinstanties in het kader van projecten die de energietransitie in Brussel moeten ondersteunen (elektrische mobiliteit, duurzaam bouwen, follow-up van energieprestaties enz.).

  • Welke mobiliteitsacties in verband met het BVP waren het moeilijkst om door te voeren? Welke moeilijkheden hebt u ondervonden? Hoe hebt u die overwonnen?

De voornaamste drempel is dat onze mensen er met het openbaar vervoer langer over doen dan met de auto. Bovendien laat de bestaande infrastructuur niet toe om je veilig te voelen op de (al dan niet elektrische) fiets. De acties die het moeilijkst door te voeren waren, waren de shuttles en het car sharing.

We hebben ervoor gekozen om die obstakels te overwinnen door een reeks maatregelen door te voeren: het openbaar vervoer gratis maken voor de medewerkers, betere voorzieningen in onze vestiging (douche/vestiaire/fietsenstallingen), toekenning van een kilometervergoeding voor medewerkers die met de fiets komen, mobiliteitsenquête, terbeschikkingstelling van Villo’s voor verplaatsingen … We werken ook mee aan de beveiliging van de fietspaden in de buurt van onze vestiging.

Bovendien blijven we alternatieve vervoerswijzen promoten. Eind 2021 konden we een belangrijke mobiliteitsenquête houden die ons zal helpen om de toekomstige strategie in verband met de bedrijfsmobiliteit beter te bepalen.

  • Hoe zijn de mobiliteitsgewoonten van uw collega’s sinds de lancering van de BVP-aanpak geëvolueerd?

We merken dat bepaalde categorieën medewerkers (administratief, kaderpersoneel) hun persoonlijke voertuig momenteel steeds vaker inruilen voor het openbaar vervoer, maar vooral voor de fiets.

Corona heeft een belangrijke impact gehad op de vervoerswijzen. Als gevolg van het angstige klimaat van de crisis hebben sommige mensen het openbaar vervoer immers geassocieerd met een gevoel van onveiligheid. Voeg daar de toename van het telewerk bij en je begrijpt waarom veel mensen het openbaar vervoer links laten liggen en uitwijken naar de eigen wagen (maar minder vaak met het structureel telewerk) en vooral de elektrische fiets.

Bovendien stijgt de vraag naar elektrische mobiliteit, en dan vooral naar fietsen met elektrische ondersteuning. Wat vaststaat is dat het structureel telewerk van 2 dagen per week, dat na de gezondheidscrisis werd ingevoerd, een gunstige en duurzame impact heeft op de bedrijfsmobiliteit.

  • Hoe heeft het feit dat de BVP-aanpak al ingevoerd was in uw onderneming uw kandidatuur voor het Label Ecodynamische Onderneming vereenvoudigd?

Het PDE helpt ons om goed voorbereid te zijn op het onderdeel ‘mobiliteit’ van het ecodynamisch label. Het groepeert veel van de nodige gegevens waardoor de goede praktijken eenvoudig kunnen worden ingevuld en het PDE zorgt er mee voor dat er wordt nagedacht over verbeteringen. Dit ligt volledig in lijn met het label.

Natuurlijk bestaat het label uit veel meer categorieën dan mobiliteit alleen.

  • Wat zijn uw volgende mobiliteitsuitdagingen?

De volgende stappen op het vlak van mobiliteit zullen we bepalen aan de hand van de resultaten van de enquête die we bij onze medewerkers hebben gehouden maar in grote lijnen is onze ambitie tweevoudig: enerzijds het aandeel fietsen en vooral elektrische fietsen verhogen voor ons administratief en kaderpersoneel en anderzijds ons bedrijfswagenpark elektrificeren en ondertussen ook cargofietsen testen voor bepaalde soorten technische tussenkomsten.