Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Hoe verloopt de controle?

Elk kandidatuurdossier voor het Label dat wordt opgemaakt na aanvraag van de labeling, maakt het voorwerp uit van een verificatie door de verificateur. Deze bezorgt zijn verificatierapport aan Leefmilieu Brussel dat in fine beslist om de organisatie al dan niet het Label toe te kennen.

De door de verificateur verrichte verificatie kan uit twee zaken bestaan :

  • een zogenaamde administratieve verificatie;
  • een audit ter plaatse.

De administratieve verificatie gebeurt op basis van bewijsstukken die via het referentiekader gevraagd worden.

Volgende zaken zullen daarbij gecontroleerd worden:

  • de volledigheid en de correctheid van de beschrijving van de activiteiten die op de vestiging worden uitgevoerd;
  • alle bewijsstukken die verband houden met de wettelijke verplichtingen die in het referentiekader opgenomen werden en die van toepassing zijn op het onderzochte dossier;
  • alle verplichte goede praktijken;
  • een bepaald aantal goede praktijken, waarvan de kandidaat aangeeft dat ze geïmplementeerd werden.

Als de verificateur van mening is dat de bewijsstukken niet relevant of niet in overeenstemming zijn met het referentiekader, of als de berekening van de realisatiegraad van een of meerdere praktijken hem onjuist lijken, kan hij om nadere toelichtingen en verduidelijking vragen. Verder heeft hij eveneens de mogelijkheid om aanvullende goede praktijken en de hiermee verband houdende bewijsstukken te verifiëren.

Voorts zal er ambtshalve een audit ter plaatse uitgevoerd worden voor 25% van de ingediende kandidatuurdossiers. De respectievelijke dossiers zullen willekeurig uitgekozen worden. De kandidaat wordt  van de audit verwittigd en er wordt binnen de 4 weken een datum vastgelegd met de verificateur.

Voor meer informatie, verwijzen we naar het reglement van het label: http://www.ecodyn.brussels/wp-content/uploads/2020/05/REGL_20200520_Ecodyn_NL.pdf